Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta

20-045 Lublin, ul. Czwartaków 11 (81) 533 02 35 667 160 887 sp6@sp6.lublin.eu

Karta rowerowa

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat ( art. 7 ust.1 pkt 2). Minimalny wiek wymagany do kierowania rowerem wynosi 10 lat (art. 8 ust.1 pkt 10). Karta rowerowa zostaje wydana nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna dziecka (art. 17 ust.1) przez:

  • dyrektora szkoły – dla uczniów szkoły podstawowej (art. 17 ust. 1 pkt 1)
  • dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców posiadającego poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań – dla osób niebędących uczniem szkoły podstawowej (art. 17 ust.1 pkt 2)

Zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy o kierujących pojazdami, kartę rowerową może uzyskać osoba, która osiągnęła minimalny wiek oraz wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych (dla uczniów szkół podstawowych) bądź zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej).

Przygotowanie osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami odbywa się w ramach zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.),
  • Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 512).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczniowie naszej Szkoły przygotowywani są do egzaminu teoretycznego i praktycznego w czasie zajęć techniki w klasie 4.

Uczniowie starszych klas, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczyli w egzaminie mogą do niego przystąpić po ustaleniu terminu z nauczycielami techniki.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest zaliczenie egzaminu teoretycznego.

Uczeń zainteresowany zdaniem egzaminu, składa arkusz zaliczeń wg. określonego wzoru (do pobrania poniżej) wraz z podpisanym zdjęciem.

W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej, nieodpłatnie wystawiamy duplikat po złożeniu przez Rodzica/opiekuna prawnego podania wraz ze zdjęciem.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najbliższe terminy egzaminów teoretycznych na zajęciach techniki:

29 maja i 5 czerwca - klasa 4c

30 maja i 6 czerwca - klasy 4b i 4a

 ◊

Najbliższy egzamin praktyczny: 13 czerwca 2023 r.

Czas i miejsce: od godz. 8.20 parking szkolny (wydzielona część przy garażach)

Proszę o przygotowanie w miarę możliwości własnych rowerów. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Przydatne strony:

https://brd.edu.pl/

https://kartarowerowa.net.pl/

http://wrower.pl/prawo/karta-rowerowa,2062.html22 

Załączniki:
Pobierz plik (karta_zaliczen.pdf)karta_zaliczen.pdf[ ]47 kB

Z życia szkoły

augusto.jpg

Konkursy przedmiotowe

Aktualne projekty